Algemene Verhuurvoorwaarden

Algemene Verhuur voorwaarden van Snoek Handelsonderneming VOF / Machineverhuur

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

AV : de algemene voorwaarden.

Dagen : alle kalenderdagen.

Machine : hoogwerkers machines en/of materialen die door Snoek Handelsonderneming vof krachtens Overeenkomst aan een Huurder worden verhuurd.

Huurder : ieder die met Snoek Handelsonderneming vof een overeenkomst sluit als bedoeld onder artikel 2.

Overeenkomst: iedere onder artikel 2 bedoelde overeenkomst.

Artikel 2.

Toepasselijkheid

Deze AV zijn van toepassing op alle Overeenkomsten van huur en verhuur die worden aangegaan door Snoek Handelsonderneming vof, voor zover zij daarbij als verhuurder optreedt.

Artikel 3. Huurperiode en huurprijzen

3.1 De huurovereenkomst
wordt aangegaan voor perioden van dagen, weken en/of maanden, tenzij anders is overeengekomen.
3.2 Indien Huurder geen gebruik maakt van de Machine komt dit voor zijn risico en heeft dit derhalve geen invloed op zijn betalingsverplichtingen, tenzij deze verhindering van onredelijk lange duur is, zulks ter beoordeling van Snoek Handelsonderneming vof , of het gevolg is van een omstandigheid waarvan Snoek Handelsonderneming vof een verwijt kan worden gemaakt.
3.3 Huurprijzen zijn de prijzen exclusief btw en bijkomende kosten(waaronder transport) van Snoek Handelsonderneming vof volgens de door haar gehanteerde prijslijsten. Voor speciaal uitgeruste Machines, continudiensten, zater-, zon-, en feestdagen gelden afwijkende tarieven.
3.4 De door Huurder verschuldigde huursom wordt berekend vanaf de dag waarop de Machine is verhuurd tot en met de beëindigingsdatum, zijnde de dag waarop de Machine ingevolge artikel 6.1 wordt opgehaald.
3.5 Wordt een Machine eerder dan overeengekomen afgemeld, dan is de huurprijs voor deze kortere periode verschuldigd, zonder berekening van de eventuele prijskorting voor de eerder overeengekomen langere huurperiode.

Artikel 4. Aanvang Overeenkomst
4.1 Aflevering vindt plaats door ter beschikkingstelling van de Machine aan Huurder op een door Huurder duidelijk omschreven lokatie. De kosten voor aan- en afvoer van de Machine komen voor rekening van Huurder.
4.2 Huurder garandeert een goede toegankelijkheid van de in lid 1
genoemde lokatie voor het betreffende transportmiddel. Als door on voldoende bereikbaarheid van deze lokatie de Machine niet kan worden afgeleverd, heeft Snoek Handelsonderneming vof het recht deze rit en de gederfde huur bij Huurder in rekening te brengen.
4.3 Snoek Handelsonderneming vof bepaalt de exacte plaats waar de Machine wordt neergezet.
4.4 Huurder tekent het bij aflevering te overhandigen ontvangstrapport voor juiste en volledige aflevering en voor de staat van de Machine. Indien aflevering plaatsvindt bij afwezigheid van Huurder wordt een ontvangstrapport achtergelaten bij de Machine. Huurder dient aan de hand van dit rapport de Machine te controleren en verschillen direct telefonisch te melden bij Snoek Handelsonderneming vof. Indien Huurder het ontvangstrapport niet vóór aanvang van de werkzaamheden ondertekend retourneert, verklaart Huurder zich automatisch akkoord met de juiste aflevering en staat van de Machine en met de inhoud van het ontvangstrapport.

Artikel 5. Gebruik
5.1 Zodra de Machine ter beschikking is gesteld aan Huurder is hij volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen Machine en is het gebruik ervan voor zijn rekening en risico. Huurder zal als een goed huisvader zorg dragen voor de Machine en deze op doeltreffende wijze beveiligen.
5.2 Huurder zal de Machine op deskundige wijze gebruiken, slechts conform het doel waarvoor deze is gemaakt. Indien aan het gebruik door Huurder bepaalde risico’s verbonden zijn, is Huurder verplicht Snoek Handelsonderneming vod hiervan voor aanvang van de Overeenkomst schriftelijk in kennis te stellen.
5.3 Gedurende de huurperiode is Huurder verplicht alle ter zake geldende veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften vanwege de overheid in acht te nemen. Huurder vrijwaart Snoek Handelsonderneming vof voor alle schade voortvloeiende uit het niet door Huurder in acht nemen van deze voorschriften. Huurder dient zelf zorg te dragen voor vergunningen, rijbewijzen, e.d., benodigd voor het gebruik van de Machine. Eventuele kosten die daarmee samenhangen zijn voor rekening van Huurder.
5.4 Het is Huurder niet toegestaan:
a. de Machine naar een andere lokatie te vervoeren of voor een ander werk te gebruiken.
b. aan de Machine reparaties uit te voeren dan wel vervangende onderdelen en/of andere veranderingen aan te brengen aan de Machine, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Snoek Handelsonderneming vof en het gestelde in artikel 5.5 en 5.6.
c. de Machine onder te verhuren, te verpanden, te bezwaren of op enigerlei andere wijze aan een derde ter beschikking te stellen.
5.5 Huurder zal de Machine van brandstof voorzien, eventuele accu’s opladen en de Machine regelmatig reinigen.
5.6 Huurder zal dagelijks:
a. de Machine controleren op juiste werking
b. het niveau van de smeerolie, koelvloeistof, antivries, accuwater, hydraulische olie, remvloeistof en eventuele andere vloeistoffen controleren en zo nodig bijvullen conform de voorschriften
c. de conditie van de diverse vloeistofsystemen van de Machine, zoals slangen en koppelingen, inspecteren.
5.7 Bij diefstal van de Machine of bij het constateren van schade, dreigende schade of enig defect aan de Machine, is Huurder verplicht Snoek Handelsonderneming vof onverwijld op de hoogte te stellen. In geval van diefstal is Huurder verplicht direct aangifte te doen bij de politie. Indien Snoek Handelsonderneming vof enige schade lijdt als gevolg van het niet nakomen van deze meldingsverplichting is Huurder voor deze schade aansprakelijk.
5.8 Bij diefstal van de Machine wordt de waarde van de Machine bij de Huurder in rekening gebracht.
5.8 Huurder is verplicht op verzoek van Snoek Handelsonderneming vof de Machine voor inspectie en/of ander dan dagelijks onderhoud ter beschikking te stellen. Huurder geeft Snoek Handelsonderneming vof op voorhand toestemming de gebouwen en terreinen van Huurder c.q. de gebouwen en terreinen waar de Machine zich bevindt te betreden.
5.9 Indien een Overeenkomst is gesloten met meerdere Huurders zullen alle verplichtingen uit de Overeenkomst aan de zijde van Huurders hoofdelijk zijn.
5.10 Huurder is verplicht Snoek Handelsonderneming vof in staat te stellen op de Machine (licht-)reclame, aanduidingen of anderszins aan te brengen. Huurder is eerst gerechtigd voor de duur van de Overeenkomst op de Machine (licht-) reclame, aanduidingen of anderszins aan te brengenna uitdrukkelijke toestemming daartoe van Snoek Handelsonderneming vof; eventuele daarvoor verschuldigde reclamegelden zijn voor rekening van Huurder.
5.11 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst komen verschuldigde precariogelden voor rekening van Huurder.

Artikel 6. Einde Overeenkomst
6.1 Huurder dient de Machine uiterlijk één werkdag voor het einde van de Overeenkomst of zo veel eerder als Huurder de Machine wenst terug te geven, af te melden bij Snoek Handelsonderneming vof, tenzij anders overeengekomen. Indien Huurder de Machine afmeldt op de dag waarop de Machine wordt opgehaald, heeft Snoek Handelsonderneming het recht een dag extra huur in rekening te brengen. De Overeenkomst eindigt eerst op het moment dat Snoek Handelsonderneming vof de Machine heeft opgehaald.
6.2 Huurder zal de lokatie waar Snoek Handelsonderneming vof de Machine dient op te halen duidelijk omschreven aangeven en de Machine transportklaar gereed houden. Huurder is verplicht te zorgen voor een goede toegankelijkheid van deze lokatie voor het betreffende transportmiddel. Indien de lokatie niet goed bereikbaar is en de Machine als gevolg daarvan niet kan worden opgehaald, heeft Snoek Handelsonderneming vof het recht deze rit en de gederfde huur in rekening te brengen bij Huurder.
6.3 Huurder zal de Machine schoon, voorzien van opgeladen accu en/of een volle brandstoftank teruggeven. Bij het einde van de Overeenkomst vindt een controle plaats en wordt door Snoek Handelsonderneming of een controlerapport opgemaakt waarvan Huurder, bij afwijkingen ten opzichte van de staat van de Machine bij aflevering, een exemplaar ontvangt. Indien Huurder deze verplichtingen niet nakomt of de Machine anderszins niet in orde is, komen de extra kosten die Snoek Handelsonderneming vof moet maken voor rekening van Huurder.
6.4 Indien het voor Snoek Handelsonderneming vof niet mogelijk is de Machine direct op te halen, dient Huurder ervoor te zorgen dat de Machine gedurende een redelijke termijn op de afhaallokatie kan blijven staan. Eventuele kosten die hiermee verband houden, komen voor rekening van Huurder. Een en ander is niet van invloed op de huursom.

Artikel 7. Verplichtingen Snoek Handelsonderneming vof
7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 garandeert Snoek Handelsonderneming vof jegens Huurder de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de door Snoek Handelsonderneming vof verhuurde Machine. Indien Snoek Handelsonderneming vof de Machine bij een derde heeft ingehuurd, gaat deze garantie nimmer verder dan de garantieverplichting van deze derde jegens Snoek Handelsonderneming vof en het verhaal dat deze derde biedt.
7.2 Desgewenst geeft Snoek Handelsonderneming vof Huurder advies over de te huren Machine. Alle door Snoek Handelsonderneming vof aan Huurder verstrekte adviezen worden naar beste kunnen verstrekt en uitgevoerd. Snoek Handelsonderneming vof is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verstrekte adviezen.
7.3 Indien Huurder Snoek Handelsonderneming vof op de hoogte stelt van een geconstateerd defect of schade aan de Machine, zal Snoek Handelsonderneming vof het defect of de schade terstond in behandeling nemen. Indien reparatie niet binnen 24 uur kan worden uitgevoerd (zater-,zon-en feestdagen niet meegerekend), zal Snoek Handelsonderneming vof Huurder een zoveel mogelijk gelijkwaardige vervangende Machine ter beschikking stellen. Deze regeling geldt niet in geval van onzorgvuldig of onkundig gebruik, opzet en/of nalatigheid van Huurder. Artikel 3.2 is van toepassing.

Artikel 8. Ontbinding
8.1 Snoek Handelsonderneming vof heeft het recht, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan Huurder te ontbinden in geval van:
a. niet behoorlijke nakoming door Huurder van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst
b. aanvraag van faillissement of sursèance van betaling van Huurder
c. beslag op de Machine door derden
d. omstandigheden bij Huurder, welke een aanmerkelijke verzwaring van het risico van Snoek Handelsonderneming vof met zich brengen en/of de normale afwikkeling van de Overeenkomst kunnen belemmeren.
8.2 In geval sprake is van overmacht heeft Snoek Handelsonderneming vof het recht de Overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ofwel de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat Snoek Handelsonderneming vof verplicht zal zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 9. Betaling
Facturering van de huursom door Snoek Handelsonderneming vof aan Huurder geschiedt naar keuze van Snoek Handelsonderneming vof per dag, per week of per maand. Alle betaling en die krachtens deze AV aan Snoek Handelsonderneming dienen te worden gedaan, moeten binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige verrekening uit welke hoofde ook, geschieden door bijschrijving in de valuta waarin is gefactureerd op het rekeningnummer dat is vermeld op de factuur.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en Verzekering
10.1 Snoek Handelsonderneming vof is, behoudens voor zover de wet dwingendrechtelijk de verplichting tot schadevergoeding bij Snoek Handelsonderneming vof legt en behoudens die gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Snoek Handelsonderneming vof, niet aansprakelijk voor:
a. schade als gevolg van vertraagde aflevering en/of de uitrusting van een ondeugdelijke Machine, dan wel andere handelingen
b. schade veroorzaakt door opzet, schuld of nalatigheid van degenen van wie Snoek Handelsonderneming vof zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient, in wiens dienst deze ook staan
c. schade veroorzaakt door de door Snoek H andelsonderneming vof gebruikte hulp- en vervoermiddelen. In die gevallen waarin Snoek Handelsonderneming vof aansprakelijk is, is deze beperkt tot het bedrag waarop de door Snoek Handelsonderneming vof afgesloten verzekering aanspraak geeft, dan wel tot het bedrag waarvoor Snoek Handelsonderneming vof redelijkerwijs, vanwege de binnen de branche geldende normen, verzekerd had behoren te zijn.
10.2 Gedurende de periode dat de Machine zich in de macht van Huurder bevindt, is Huurder jegens Snoek Handelsonderneming vof aansprakelijkvoor alle schade aan de Machine, ongeacht of deze schade door enige verzekering wordt vergoed. Onder schade dient tevens te worden verstaan vermissing, verduistering, vervreemding, diefstal en totaal verlies.
10.3 Huurder vrijwaart Snoek Handelsonderneming vof voor de looptijd van de Overeenkomst tegen alle aanspraken van derden tot shadevergoeding verband houdend met of met het gebruik van de Machine.
10.4 Op verzoek van Huurder verzorgt Snoek H andelsonderneming vof de cascoverzekering conform polisvoorwaard en die bij Snoek Handelsonderneming vof ter inzage liggen; in dat geval wordt de door Huurder verschuldigde premie plus kosten tegelijk met de huursom aan Huurder gefactureerd.
10.5 De verzekering uit hoofde van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) wordt verzorgd door Snoek Handelsonderneming vof. De voorwaarden van deze verzekering liggen ter inzage bij Snoek Handelsonderneming vof. De premie die Snoek Handelsonderneming vof voor de Machine gehouden is te betalen uit hoofde van de W.A.M. is verwerkt in de huurprijs.
10.6 Voor elke gebeurtenis die gedekt wordt door een van bovengenoemde verzekeringen is Huurder aan Snoek Handelsonderneming vof een bedrag aan eigen risico verschuldigd. De hoogte van het eigen risico is vastgesteld in het verzekeringsoverzicht dat bij Snoek Handelsonderneming vof ter inzage ligt.
10.7 Indien de Machine verloren gaat of beschadigd wordt, moeten de schadepenningen aan Snoek Handelsonderneming vof worden betaald. Huurder is gehouden zijn verzekeraars van de ze verplichting in kennis te stellen, alsmede Snoek Handelsonderneming vof de namen en adressen van zijn verzekeraars op te geven. Snoek Handelsonderneming vof is gerechtigd die verzekeraars ervan op de hoogte te stellen dat verzekeringspenningen voor de aan Snoek Handelsonderneming vof in eigendom toebehorende Machine aan Snoek Handelsonderneming vof voldaan moeten worden.

Artikel 11. Bewijs
Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uit met Snoek Handelsonderneming vof gesloten overeenkomsten voorvloeiende zijn, behoudens tegenbewijs met alle middelen, de administratieve gegevens van Snoek Handelsonderneming vof beslissend.

Artikel 12. Toepasselijk recht
Op alle Overeenkomsten of daaruit voortvloeiende Overeenkomsten van Snoek Handelsonderneming vof met Huurder en deze AV is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Bevoegde rechter
De bevoegde rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd geschillen die uit de tussen Snoek Handelsonderneming vof en Huurder gesloten Overeenkomsten voortvloeien te berechten, tenzij Snoek Handelsonderneming vof de voorkeur eraan geeft de bevoegde rechter van de woonplaats van Huurder te kiezen. Snoek Handelsonderneming vof

Noordspierdijkerweg 205 1643 NP Spierdijk
Tel. 06-53121471
www.coksnoek.nl

Huurder……………………………………………………..

Verhuurder…………………………………………………

Top